Literatuur

Seksueel misbruik - plegers

Berg, J.W. van den, & Hesper, B. (2014). Het gebruik van risicotaxatie-instrumenten bij delinquenten met een licht verstandelijke beperking binnen de strafrechtsketen. In: H. Kraal, N. Overvest & M. Broertjes (red.), Beperkt in de keten; Mensen met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen. Amsterdam, Boom. (p.165-174)

Berg, J.W. van den (2012). Seksuele deviantie als oorzaak voor seksueel grensoverschrijdend gedrag van verstandelijk beperkte zedendelinquenten: De counterfeit deviance-hypotheses verworpen? In: J.W. van den Berg, J. Mulder & W. Smid (red), It takes two to tango: De synergie tussen wetenschappelijk onderzoek en klinische praktijk, Liber Amicorum Daan van Beek. Utrecht, Forum educatief (p. 1-8).

Berg, J.W. van den (2011). Psychotherapie bij licht verstandelijk beperkte zedendelinquenten: What Works. In: M. Groenhuijsen, S. Kierkels & T. Kooijmans (red.), De forensische psychiatrie geanalyseerd, Liber Amicorum Karel Oei (p. 29-36). Apeldoorn/Antwerpen/ Portland, Maklu.

Berg, J.W. van den & Vogel, V. de, Risicotaxatie bij forensisch psychiatrische patiŽnten met een licht verstandelijke handicap: hoe bruikbaar zijn bestaande risicotaxatie-instrumenten?
In: Tijdschrift voor Psychiatrie, 53 (2011), p. 83-93
Risicotaxatie bij forensisch psychiatrische patiŽnten met een licht verstandelijke handicap: hoe bruikbaar zijn bestaande risicotaxatie-instrumenten?

Berg, J.W. van den & Brand, E., De prevalentie van zwakbegaafden en licht verstandelijk gehandicapten binnen de groep plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de TBS
In: Tijdschrift voor Seksuologie, 32,(2008), p. 67-72
Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat plegers van pedoseksuele delicten een lagere intelligentie hebben dan andere plegers. Ook wordt in internationale studies een oververtegenwoordiging van zwakbegaafde en licht verstandelijk gehandicapte plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag gevonden. Dit onderzoek toetst of bovenstaande bevindingen ook opgaan voor de Nederlandse situatie. Het blijkt dat zowel plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag naar kinderen als naar volwassenen gemiddeld een lagere intelligentie hebben dan de andere patiŽnten. Ook is in het TBS-systeem sprake van een oververtegenwoordiging van zwakbegaafden en licht verstandelijk gehandicapten
binnen de groep plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij de behandeling zal men dan ook attent moeten zijn op de aanwezigheid van zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking.

Berg, J.W. van den en D. van Beek, Verstandelijk gehandicapte plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag : een literatuuroverzicht
In: De Psycholoog, (maart 2006), p. 125-130
Geregeld wordt er in de media bericht over seksuele delicten. Doorgaans roepen deze berichten veel vragen en emoties op. Maar weinig mensen vragen zich echter af welke rol een verstandelijke handicap kan spelen in het plegen van zo'n delict. Voor de diagnostiek en behandeling van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag is dit wel degelijk relevante informatie. In dit artikel wordt uiteengezet waarom dat zo is.

Bruinsma, F., Behandeling verstandelijk zwakbegaafde zedendelinquenten
In: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 35 (1996), p. 4-17.
In dit artikel wordt beschreven hoe de zogenoemde cognitief-gedragstherapeutische benadering van zedendelinquenten kan worden aangepast voor een adequate diagnostiek en behandeling van de verstandelijk gehandicapte zedendelinquent.

Daele, E. van, Psychotherapie met licht verstandelijk gehandicapte plegers van zedendelicten
In: Tijdschrift voor Psychotherapie, 26/6 (2000), p. 354-371.
De belangrijkste aspecten worden geschetst van de ambulante therapeutische behandeling op het Centrum voor Daderhulp te Brussel van licht verstandelijk gehandicapte plegers van zedendelicten. Enerzijds wordt de specificiteit van de licht verstandelijk gehandicapte dader van seksueel overschrijdend gedrag beschreven. Anderzijds worden aanknopingspunten uitgewerkt voor het psychotherapeutisch werken met deze groep.

Engelen, D., Zwakbegaafd en strafbaar: geen plaats voor delinquente verstandelijk gehandicapte
In: 0/25: tijdschrift over jeugd, (2002), p. 10-14.
Voor delinquente verstandelijk gehandicapte jongeren bestaat onvoldoende goede opvang. In een jeugdgevangenis ontbreekt het aan specifieke zorg en behandelinstellingen hebben lange wachtlijsten. Zij vallen dus vaak tussen wal en schip. Echter of uitbreiding van de residentiŽle behandelplaatsen een oplossing biedt is de vraag. Gepleit wordt voor meer opvang en behandeling in de maatschappij, resocialisatie is toch het uiteindelijk doel.

Grand, B. le, Lutjenhuis, B. & Solodova, A, Behandeling van zwakbegaafde en licht verstandelijk gehandicapte plegers van seksueel misbruik
In: Directieve Therapie, 23, nr. 1 (2003), p. 82-102
Overzicht van de beschikbare literatuur over cognitieve-gedragstherapeutische behandelingen van zwakbegaafde of licht verstandelijk gehandicapte plegers van seksueel misbruik. Een intramuraal behandelprogramma wordt beschreven en de eerste resultaten daarvan gepresenteerd. Voor de groep zwakbegaafde daders die in staat is te profiteren van groepstherapie, lijkt deze methode, als deel van een meeromvattend programma, voldoende ingang te bieden voor behandeling. De indruk bestaat dat daders met een lichte verstandelijke handicap (een IQ van 50-70) onvoldoende kunnen profiteren van een cognitieve aanpak.

Grand, B. le, Lutjenhuis, B.H.M. & Solodova, A. Behandeling van zwakbegaafde en licht verstandelijk gehandicapte plegers van seksueel misbruik
In: C. de Ruiter (red.), BehandelstrategieŽn bij forensisch-psychiatrische patiŽnten. 2e herziene druk. Houten, Bohn Stafleu Van Lochem, 2008

Grijpma, G. en Han Spanjaard, Behandeling van jeugdige (licht verstandelijk gehandicapte) plegers van seksueel geweld: werkboek met hulpmiddelen en werkvormen voor individuele en groepstherapie. - Omslagtitel: werkboek therapie LVG - plegers van seksueel geweld - Ermelo: Groot-Emaus, 1998. - 190 p.
Herkomst: Groot-Emaus, postbus 560, 3850 AN Ermelo, tel. 0341-567511
Werkboek met diverse materialen en hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden in individuele en groepstherapie met jeugdige licht verstandelijk gehandicapte plegers van seksueel geweld. Ook staat een programma voor een leerproject voor plegers van lichtere vormen van seksueel geweld beschreven. De materialen zijn ontwikkeld in behandelinstituut Groot-Emaus n.a.v. het project Preventie van seksueel grensoverschrijdend en gewelddadig gedrag van en tussen moeilijk lerende jongeren.

Hag, B. ten, Elementen van een seksueel vormingsprogramma voor zwakbegaafde plegers van zedendelicten
In: Tijdschrift voor Seksuologie, 29, (2005), P. 161-167
Het seksueel vormingsprogramma is gebaseerd op Brown (2000) en richt zich op terugvalpreventie, het vergroten van sociale competenties en het bevorderen van de ontwikkeling tot emotioneel en seksueel gezonde mensen met als doel de kans op nieuwe delicten te verkleinen.

Heestermans, M., Verstandelijk beperkte plegers van seksueel misbruik
s.l., s.n., 2007
Seksueel misbruik is een gevoelig onderwerp en al helemaal als er een pleger met een verstandelijke beperking bij betrokken is. De oorzaken van dit gedrag zijn complex. Zowel persoons- als omgevingsfactoren spelen een rol. Marianne Heestermans van ASVZ Zuidwest vertelt over de kenmerken van en onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking. De pleger heeft net zo veel hulp nodig als het slachtoffer.

Kemperman, J.; Prevoo, N., 'Anders denken, Anders doen'. Een ambulante aanpak van licht verstandelijk gehandicapte zedendelinquenten
In: Tijdschrift voor Seksuologie, 32, nr. 3 (2008), p.139-150
Beschrijving van een ambulante behandeling voor licht verstandelijk gehandicapte zedendelinquenten.† De noodzaak tot behandeling van deze doelgroep wordt beargumenteerd. De visie op de behandeling en de inhoud van de training worden beschreven. Ervaringen uit de praktijk worden beschouwd en geÔllustreerd aan de hand van twee casussen. De behandeling is ontwikkeld door MEE Gelderse Poort en forensisch psychiatrische polikliniek Kairos (Pompestichting).

Kroef, M., Seksuele gedragsproblemen grondig aangepakt
In: Klik, (2001), p. 11-12
Op afdeling de Olijfwilg van Hoeve Boschoord worden licht verstandelijk gehandicapten met seksuele gedragsproblemen geschoold en getraind in 'leergroepen', gegeven door groepsbegeleiders. In dit artikel komt de leergroep seksualiteit aan de orde. Het gaat er om normen, gedragsregels en grenzen stellen.

Spanjaard, H.; Haspels, M.; Roos, I., Grenzen stellen en respecteren: onderzoek naar de effecten van programmaontwikkeling omtrent seksualiteit
In: NTZ, Nederlands tijdschrift voor de zorg aan verstandelijk gehandicapten, 26, nr. 4 (2000), p. 211-228.
Groot-Emaus is een residentiŽle voorziening voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren met ernstige gedragsproblemen. Van 1995 tot en met 1998 is gewerkt aan het project `preventie van seksueel gewelddadig gedrag van en tussen jongeren'. Onderdelen van het project waren onder andere beleidsontwikkeling en training van professionals die dagelijks met de jongeren werken. Om de effecten van het project te meten, werden enkele nieuwe onderzoeksinstrumenten ontwikkeld. Hoewel de betrouwbaarheid en validiteit van de ontwikkelde instrumenten sterk verbetering behoeven, zijn de instrumenten een eerste stap op weg naar het vinden van meetinstrumenten voor de competentie van licht verstandelijk gehandicapte jongeren op het gebied van seksualiteit, de competentie van medewerkers met betrekking tot de begeleiding van de seksuele ontwikkeling van jongeren en de preventie van seksueel geweld.

Van Daele, E. & K. Gykiere, Confrontatie in de forensische therapie met zwakbegaafde plegers van seksueel misbruik. Boven verdenking en buiten gevaar met filmfragmenten
In: Tijdschrift voor Psychotherapie, 37 (2011), nr 3, p.177-187
Bespreking van twee vormen van confrontatie die als effect hebben dat de zwakbegaafde pleger in samenspraak met de andere groepsleden en de therapeut(en) zťlf de argumenten en de motivatie aandragen om hun gedrag in de gaten te (leren) houden.

beheer met WebEtui CMS